آموزش حسابداری
فرمان اول: “دانش و مهارت مورد نیاز سمت رئیس حسابداری را بیاموزید.“ تا به اینجا اگر مطابق دستورالعمل دوره‌­های کارآموزی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را پیش رفته باشید توانایی...